RODO

Klauzula informacyjna RODO dla kontrahentów Centrum Językowo-Szkoleniowego „Na językach”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.) dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Językowo -Szkoleniowe „Na językach” ul. Mała 14/7,25-012 Kielce reprezentowana przez Agatę Kubicza; zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem biuro@na-językach.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

wykonania zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wystawiania faktur, wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL lub nazwę firmy, adres, siedziba przedsiębiorcy NIP, REGON, adres e – mail oraz telefon oraz inne dane potrzebne do realizacji usługi lub umowy. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Następnie dane przechowywane będą przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej, wynikający z przepisów prawa; dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
przeniesienia danych, na podstawie art. 20 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada
uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, zaś niepodanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji umowy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie również do nich, w związku z czym powinna zostać im przez Państwa udostępniona.

ul. Mała 14/7

25-012 Kielce

Kursy angielskiego

Chętnie odpowiemy
na Twoje pytania

Nie jesteś pewien,
Który kurs angielskiego wybrać?